Page 123 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 123

Leeftijdscategorie
25-54 55-74 ≥75
Leeftijdscategorie
Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen mannen
50%
56% 56% op leeftijd 75 oplopend met 2% per jaar tot maximaal 100%
Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen vrouwen
70% 80% 85%
85% op leeftijd 85 oplopend met 1% per jaar tot maximaal 100%
        25-64 65-79 80-84 ≥85
•
Gezinssamenstelling: Voor
gewezen deelnemers met een latent nabestaandenpensioen wordt bij berekening van de contante waarde van de partnerpensioenen uitgegaan van een gehuwdheidsfrequentie van 100% tot de pensioenleeftijd, die daarna afloopt met de sterftekansen van de partner volgens de gebezigde overlevingstafels. Aangenomen wordt dat bij (echt)paren de man 3 jaar ouder is dan de vrouw.
Geboortedata: Verondersteld is dat alle deelnemers zijn geboren op de eerste dag van de maand volgend op hun geboortemaand.
Arbeidsongeschiktheid: Bij de vaststelling van de voorziening
voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 5%. Deze stijging is in de voorziening opgenomen ter dekking van de stijging van de beschikbare premiestaffel per leeftijdscategorie (3% per jaar) en ter dekking van de
onvoorwaardelijke indexatie van het pensioengevend salaris (2% per jaar). Er wordt geen rekening gehouden met reactiveringskansen.
• Administratiekosten: De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds wordt met 2% verhoogd voor administratiekosten.
Voor de berekeningen die moeten worden uitgevoerd in het kader van echtscheiding en/of conversie, worden de actuariële grondslagen gehanteerd die ook voor waardeoverdrachten worden gehanteerd (wettelijke rekenregels voor waardeoverdracht).
Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers bruto en netto pensioenregeling
In de opbouwfase van het pensioen
zijn de pensioenkapitalen van de deelnemers gelijk aan de ingelegde premies (voor de netto pensioenregeling na aftrek van de premies voor de risicodekkingen) vermeerderd of
      •
•
Jaarverslag 2020 - SNPS 123


   121   122   123   124   125