Page 122 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 122

aangehouden vanwege het feit dat
het pensioenfonds overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s in actieve dienst heeft herverzekerd bij externe partijen.
Technische voorzieningen
Overige technische voorzieningen
De overige technische voorzieningen bestaan uit de volgende voorzieningen:
IBNR-voorziening
Onder de overige technische voorzieningen is de IBNR-
voorziening opgenomen. Deze voorziening is bedoeld om de
schade die in de toekomst ontstaat door voor de balansdatum
ingegane arbeidsongeschiktheid
te kunnen financieren, ook indien
de uitvoeringsovereenkomst met de toegetreden onderneming is beëindigd. De IBNR-voorziening is gelijk aan de som van de herverzekeringspremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid over het
huidige en het voorgaande boekjaar
en de herverzekeringspremie voor arbeidsongeschiktheidspensioen
over het huidige en het voorgaande boekjaar. Voor de IBNR-voorziening is voor hetzelfde bedrag een vordering op de herverzekeraar opgenomen op de debetzijde van de balans.
Voorziening levenslang partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
De Voorziening voor levenslang partnerpensioen en wezenpensioen is bedoeld om schade die in de toekomst ontstaat door overlijden van een gewezen deelnemer, vóór datum van pensionering, de partner en de wezen van een levenslang
pensioen te voorzien. Dit schaderisico is volledig herverzekerd waardoor hetzelfde bedrag als vordering op de herverzekeraar is opgenomen.
De Voorziening voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is bedoeld om toekomstige pensioeninkopen
bij (partiële) arbeidsongeschiktheid te financieren. Dit schaderisico is volledig herverzekerd waardoor hetzelfde bedrag als vordering op de herverzekeraar is opgenomen.
De Voorziening levenslang partnerpensioen, wezenpensioen
en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende actuariële grondslagen en veronderstellingen:
• Rekenrente: De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.
• Onvoorwaardelijke indexatie:
Het ingegane (tijdelijk) partnerpensioen, het ingegane wezenpensioen en het ingegane arbeidsongeschiktheidspensioen wordt jaarlijks per 1 januari met 2% verhoogd. Deze onvoorwaardelijke indexaties worden, in de vaststelling van de voorzieningen voor deze pensioensoorten, meegenomen.
• Overlevingstafels: Prognosetafel AG2020 met als basisjaar 2021 (2019: Prognosetafel AG2018 met als basisjaar 2020), waarbij de sterftekansen met de in de onderstaande tabel opgenomen factoren worden vermenigvuldigd:
122 Jaarverslag 2020 - SNPS
   120   121   122   123   124