Page 121 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 121

partnerpensioen en wezenpensioen bij overlijden in actieve dienst ten behoeve van de nabestaanden. Tevens bevat
de pensioenregeling een verzekering voor premievrije voortzetting van
de pensioenopbouw bij (partiële) arbeidsongeschiktheid.
De risico’s van overlijden in actieve dienst en premievrijstelling van pensioenopbouw bij (partiële) arbeidsongeschiktheid zijn volledig herverzekerd bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Het risico van (partiële) arbeidsongeschiktheid gedurende actieve dienst is
volledig herverzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Vorderingen uit herverzekerings- contracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat
de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Voor de IBNR-voorziening (IBNR staat voor Incurred But Not Reported) is een vordering op de herverzekeraar opgenomen gelijk
aan de waardering van de IBNR- voorziening (zie waarderingsgrondslag verderop in dit hoofdstuk). Voor
de voorziening voor levenslang partnerpensioen is een vordering op
de herverzekeraar opgenomen gelijk aan de waardering van de voorziening voor de levenslang partnerpensioen (zie waarderingsgrondslag
verderop in dit hoofdstuk). Voor
de voorziening premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid is een vordering op de herverzekeraar opgenomen gelijk aan de waardering van de voorziening premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid (zie waarderingsgrondslag “Overige technische voorzieningen - IBNR voorziening” verderop in dit hoofdstuk).
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Daarna tegen
de geamortiseerde kostprijs (gelijk
aan de nominale waarde als er geen sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, als er sprake is van oninbaarheid.
Overige activa
Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk opeisbaar zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van liquiditeiten
die voor beleggingsdoeleinden worden aangehouden binnen de beleggingsportefeuilles, deze zijn verwerkt onder de beleggingen.
Stichtingskapitaal en reserves
Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit
het verschil tussen de activa van het pensioenfonds enerzijds en de hiervoor bedoelde technische voorzieningen en overige passiva anderzijds. Het saldo van baten en lasten zal toegevoegd of onttrokken worden aan de algemene reserve.
Het minimaal vereist eigen vermogen bij de voorziening voor risico (gewezen) deelnemers wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. Volgens het bepaalde is het minimaal vereist eigen vermogen bij de voorziening voor risico (gewezen) deelnemers gelijk aan 25% van de jaarlijkse beheerslasten. Aanvullend moet een bedrag
aan eigen vermogen worden
Jaarverslag 2020 - SNPS 121   119   120   121   122   123