Page 120 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 120

uitmaken van een beleggingsfonds zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie.
(Reële) waardebepaling
Via drie ‘administratieve’ Life Cycle portefeuilles (LCP Rente, Match I en Rendement) en twee ‘administratieve’ CVP portefeuilles wordt belegd
in met name beursgenoteerde beleggingsfondsen en één niet- beursgenoteerde beleggingsfonds, waarbij deze beleggingsfondsen beleggen in aandelen, vastgoed, vastrentende waarden, overige beleggingen en derivaten.
Vastgoedbeleggingen
Beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.
Aandelen
Beursgenoteerde aandelenfondsen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.
Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum, inclusief opgelopen rente:
• Voor beursgenoteerde vastrentende
waarden is dit de beurswaarde per balansdatum.
• Voor niet-beursgenoteerde (participaties in) vastrentende waarden(fondsen) is dit de intrinsieke waarde.
Overige beleggingen
Overige beleggingen zijn gewaardeerd op basis van de intrinsieke waarde.
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Bruto pensioenregeling:
De Bruto pensioenregeling van SNPS
is van kracht per 1 juli 2013. Deze pensioenregeling kan, behoudens de risicodekkingen, worden gekarakteriseerd als premieovereenkomst. De door
SNPS toegezegde risicodekkingen bij overlijden in actieve dienst en bij (partiële) arbeidsongeschiktheid worden gekarakteriseerd als een uitkeringsovereenkomst op basis van eindsalaris en pensioenjaren.
De pensioenregeling voorziet in een beschikbare premie, een (partieel) arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de deelnemers en in een (tijdelijk) partnerpensioen en een wezenpensioen bij overlijden
in actieve dienst ten behoeve van de nabestaanden. Tevens bevat de pensioenregeling een verzekering voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij (partiële) arbeidsongeschiktheid.
Netto pensioenregeling:
De vrijwillige Netto pensioenregeling van SNPS is van kracht per 1 januari 2015. Deze pensioenregeling kan, behoudens de risicodekkingen, worden gekarakteriseerd als premieovereenkomst.
De door SNPS toegezegde risicodekkingen bij overlijden in actieve dienst en premievrijstelling bij (partiële) arbeidsongeschiktheid worden gekarakteriseerd als een uitkeringsovereenkomst.
De pensioenregeling voorziet in een netto pensioenpremie ten behoeve van de deelnemers en in een netto
120 Jaarverslag 2020 - SNPS
   118   119   120   121   122