Page 118 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 118

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er is geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen, e.d., zijn als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten uit transacties in vreemde valuta’s zijn omgerekend naar euro’s tegen de koers
per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en lasten.
31-12-2020 31-12-2019
   1,22
 0,90
 9,49
 126,33
 1,56
 1,59
 1,08
  Koersen vreemde valuta ten opzichte van de euro
Amerikaanse Dollar Britse Pond Hongkong Dollar Japanse Yen Canadese Dollar Australische Dollar Zwitserse Frank
SPECIFIEKE GRONDSLAGEN
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Beleggingen voor risico deelnemers
Beleggingen voor rekening en
risico deelnemers zijn middelen die aangehouden worden op rekeningen ten behoeve van deelnemers die zelf het beleggingsrisico dragen in het kader van de beschikbare premieregeling.
De Bruto en de Netto pensioenregeling van SNPS omvatten drie Life Cycle
1,12 0,85 8,75
121,99 1,46 1,60 1,09
              118
Jaarverslag 2020 - SNPS
profielen: Defensief, Neutraal en Offensief. Als een deelnemer geen beleggingskeuze heeft gemaakt, worden de netto beschikbare premies (zijnde de gestorte premies exclusief de opslagen voor risicopremies en kosten) belegd conform het Life Cycle profiel Neutraal. De drie Life Cycle profielen worden in de praktijk door middel
van drie ‘administratieve’ Life Cycle portefeuilles uitgevoerd, waarbij binnen de Life Cycle portefeuilles geïnvesteerd wordt in onderliggende institutionele beleggingsfondsen.
   116   117   118   119   120