Page 116 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 116

116
Jaarverslag 2020 - SNPS
Schattingswijzigingen
Prognosetafel
De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe actuariële deskundigheid. In 2020 heeft het Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe Prognosetafel gepubliceerd (Prognosetafel AG2020) die de meest recente inzichten bevat ten aanzien van de levensverwachting in Nederland. Naar aanleiding hiervan heeft SNPS onderzoek gedaan naar de door haar gehanteerde correcties op de algemeen in Nederland verwachte sterftekansen. Als gevolg hiervan heeft SNPS besloten om de sterftegrondslagen per 31 december 2020 aan te passen. Deze aanpassing bestaat uit de invoering
van de nieuwe prognosetafel. De ervaringssterfte is ongewijzigd. De invoering van de Prognosetafel AG2020 heeft geleid tot een verlaging van de voorziening met € 90 duizend voor de Bruto regeling en een verlaging van € 231 duizend voor de Netto regeling.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Opname in de balans en staat van baten en lasten
Een actief is in de balans opgenomen, als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld.
Een verplichting is in de balans opgenomen, als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld.
Een actief of verplichting is niet (meer) in de balans opgenomen:
• Als door een transactie (nagenoeg)
alle toekomstige economische voordelen en (nagenoeg) alle risico’s van een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen.
• Vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Hierdoor kan sprake zijn van een post “nog af te wikkelen transacties”, die zowel een actief als een passief kan zijn.
Baten zijn in de staat van baten
en lasten opgenomen, als een vermeerdering van het economisch potentieel — samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting — heeft plaatsgevonden en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld. Lasten zijn in de staat van baten en lasten opgenomen, als een vermindering van het economisch potentieel — samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting — heeft plaatsgevonden en de waarde daarvan betrouwbaar is vastgesteld.
Saldering van een actief en een verplichting
Een actief en een verplichting zijn gesaldeerd (netto) opgenomen, als
er sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en   114   115   116   117   118