Page 114 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 114

III. Kasstroomoverzicht
Na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten
x €.1000
Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premiebijdragen van werkgevers en werknemers Ontvangen waardeoverdrachten risico deelnemers Betaalde pensioenuitkeringen/afkopen
Betaalde kosten herverzekeringen
Betaalde waardeoverdrachten voor risico deelnemers Betaalde pensioenuitvoeringskosten
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Ontvangen inzake verkopen beleggingen voor risico deelnemers Aankopen beleggingen voor risico deelnemers
Overige kasstromen inzake beleggingen risico deelnemers
Mutatie liquide middelen
Samenstelling geldmiddelen
Liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen
Liquide middelen per 31 december
2020
2019
50.429 5.011 -713 -6.306 -44 -2.058 46.319
4.261 -46.574 -695 - 43.008 3.311
9.272
3.311
12.583
  56.658
 3.021
 -546
 -8.358
 524
 -2.982
 48.317
          7.304
 -55.900
 1.866
 - 46.730
 1.587
      12.583
 1.587
 14.170
   114 Jaarverslag 2020 - SNPS


   112   113   114   115   116