Page 113 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 113

II. Staat van baten en lasten
x €.1000
Baten
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers Beleggingsresultaten risico deelnemers
Totaal baten
Lasten
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Mutatie technische voorzieningen
Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen Mutatie voorziening toekomstige uitvoeringskosten Saldo overdrachten van rechten voor risico deelnemers Herverzekeringen
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Bestemming van het saldo van baten en lasten
Algemene reserve - Bruto pensioenregeling Algemene reserve - Netto pensioenregeling
2020
2019
50.601 36.604 87.205
715 2.383 79.612 5.544 -5.544 1.436 -4.934 6.877 86.089 1.116
2019
1.076 40 1.116
   57.418
 10.189
 67.607
 Toelichting
10 11
12 13 14 15 16 17 18 19
        728
 2.557
 56.919
 8.805
 -8.805
 774
 -3.231
 8.337
 66.084
 1.523
                2020
 1.469
 54
 1.523
   Jaarverslag 2020 - SNPS 113


   111   112   113   114   115