Page 112 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 112

I. Balans per 31 december
Na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten
x €.1000
Activa
Beleggingen voor risico deelnemers Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Passiva
Stichtingskapitaal en reserves
Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers Voorziening toekomstige uitvoeringskosten
Overige schulden en overlopende passiva
2020
2019
248.215 19.360 1.162 12.583 281.320
5.475 19.360 248.215 6.590 1.680 281.320
   305.134
 28.165
 1.922
 14.170
 349.391
 Toelichting
1 2 3 4
5 6 7 8 9
           6.998
 28.165
 305.134
 7.364
 1.730
 349.391
          112 Jaarverslag 2020 - SNPS

   110   111   112   113   114