Page 108 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 108

op het (verwachtte) pensioen en de veranderingen als gevolg van de uitwerking van het Pensioenakkoord.
Ook adviseert het VO om in 2021
de ESG-ambities verder concreet
en meetbaar te maken en aandacht
te besteden aan doorlopende ESG thema’s, waaronder Europees beleid en regelgeving. Ook verwacht het VO dat de uitkomsten van de ESG-enquête in de verdere ontwikkelingen meegenomen worden.
Ten slotte blijft in 2021 het belang van een brede diversiteit in de samenstelling en competentieontwikkeling van het VO hoog op de agenda staan.
Oordeel 2020
Op grond van de bovenstaande informatie heeft het VO zich een algemeen oordeel gevormd over het handelen van het bestuur, het door
het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij waardeert het VO de huidige aanpak van het bestuur waarbij de operationele activiteiten gedreven worden door de strategische thema’s.
Op basis van de hiervoor beschreven en alle overige bevindingen van het VO, de observaties en bevindingen van de externe accountant, certificerend actuaris en toezichthoudende (niet- uitvoerende) bestuurders, oordeelt
het VO positief over het handelen van het bestuur aangaande het gevoerde beleid, de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van goed en stabiel pensioenfondsbestuur.
Tot slot wil het VO zijn waardering uitspreken voor het werk en de inzet
van het bestuur en medewerkers
van het pensioenbureau, en de vele inspanningen en resultaten die zijn geleverd gedurende 2020. Het VO kijkt uit naar het voortzetten van de professionele en prettige samenwerking in 2021.
Reactie van het bestuur
op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan
Het bestuur dankt het VO voor het uitgebreide oordeel over 2020.
Het doet het bestuur goed om te constateren dat het VO positief is
over de wijze waarop het bestuur het afgelopen bijzondere jaar invulling heeft gegeven aan een evenwichtige belangenafweging tussen deelnemers en andere belanghebbenden binnen SNPS. De dialoog tussen het bestuur en het VO wordt door alle bestuursleden als open en transparant ervaren. De insteek van het bestuur is om dit in 2021 te continueren. Tegelijkertijd verschaft het oordeel van het VO het bestuur goede feedback voor de uitvoering
van de pensioenregelingen van SNPS in 2021. Daarbij wordt de constructief- kritische insteek van het VO door het bestuur zeer gewaardeerd.
Voor het bestuur is en blijft het verbeteren van het pensioenresultaat en het geven van inzicht daarin voor deelnemers, een belangrijk speerpunt. Of het nu gaat om beleidskeuzes
ten aanzien van de selectie van beleggingsfondsen, het verder concretiseren en meetbaar maken van ESG-ambities of verbetering
van de dienstverlening van externe uitvoeringsorganisaties, steeds staat het belang van de deelnemers van SNPS centraal. Dit uitgangspunt geldt bovenal voor heldere communicatie
108 Jaarverslag 2020 - SNPS   106   107   108   109   110