Page 107 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 107

monitoringproces, en ziet de gemaakte voortgang daarin als essentiële stappen. Daarnaast is het verantwoord beleggingsbeleid van SNPS verder geformaliseerd, waarbij er ook meer aandacht is besteed aan korte en lange termijn ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.
Ook is er veel aandacht besteed aan communicatie met de deelnemers omtrent ESG, onder andere via het deelnemersportaal, de nieuwsbrief en de deelnemersenquête. De uitkomsten van de enquête bevestigden in de
ogen van het VO het belang om het bewustzijn en draagvlak omtrent ESG in alle deelnemersgeledingen te vergroten. Het VO is zeer positief over de initiatieven om de ESG- communicatie richting de deelnemers naar een hoger niveau te brengen.
Herverzekering risico’s
De herverzekering van arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisico’s is ondergebracht bij een nieuwe partij, met een efficiëntere administratie en tegen lagere kosten. Het VO is blij met deze aanpassing, die leidt tot lagere kosten van het SNPS pensioen.
Nieuw pensioen- administratiesysteem
De externe pensioen- uitvoeringsorganisatie van SNPS (Achmea Pensioen Services, APS) is
dit jaar een belangrijk verandertraject gestart: de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem. Het VO is zeer te spreken over de betrokkenheid vanuit het bestuur bij dit verandertraject.
Vooruitblik op 2021
Het VO verwacht dat de twee grote verandertrajecten - betreffende het Pensioenakkoord en de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem bij APS - hoog op de agenda van het bestuur zullen staan. Het VO volgt deze ontwikkelingen op de voet. Daarnaast wil het VO graag de volgende aandachtsgebieden aandragen:
Allereerst wil het VO het voortdurende belang van vermogensbeheer richting het bestuur blijven benadrukken.
SNPS heeft de afgelopen jaren uitstekende financiële resultaten behaald, maar door de dalende rente is de prijs van toekomstig pensioen tegelijkertijd gestegen. Het VO ziet het beleggingsbeleid van het bestuur als beste instrument om een goed pensioen voor de deelnemers te behalen.
Het VO hoopt dat het bestuur de ingezette verbeteringen op gebied van rapportage en beleggingsfondsselectie doorzet.
Ten tweede verwacht het VO dat de ingeslagen koers met betrekking tot communicatie richting deelnemers in 2021 verder wordt doorgezet en de effectiviteit hiervan wordt beoordeeld gedurende het jaar. Het VO is zeer verheugd over de huidige aanpak
om deelnemers op innovatieve wijze
te betrekken en informeren over hun pensioen en kijkt met verwachting uit naar verdere ontwikkelingen op dit gebied. In het kader van de brede zorgplicht benadrukt het VO het belang van duidelijke communicatie over de risico’s en belangen van de verschillende doelgroepen binnen SNPS. Het VO denkt hierbij specifiek aan de gevolgen van rendements- en renteontwikkeling
Jaarverslag 2020 - SNPS 107


   105   106   107   108   109