Page 105 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 105

werkgroepsessies georganiseerd waar specifieke onderwerpen
zijn besproken. Voorbeelden
zijn vergaderingen over pensioencommunicatie van SNPS, de implementatie van het Environmental, Social en Governance (ESG) beleid en de mogelijke consequenties
van het Pensioenakkoord. Hieraan nemen telkens de specifieke portefeuillehouders uit het VO deel.
Interne activiteiten VO:
• Het opstellen en uitvoeren van een VO-werkplan waarbij aan de hand van de strategische bestuursthema’s, prioriteiten en portefeuillehouders vanuit het VO worden aangemerkt.
• Het beheren van een algemene competentievisie en opleidingsplan voor het VO. Daaruit volgend hebben VO leden diverse cursussen en seminars gevolgd om de deskundigheid te waarborgen.
• Informatiesessies met de achterban van het VO voor zowel de werkgever (Shell Nederland) als werknemers (COR Pensioencommissie). Daarnaast neemt het VO het jaarverslag en het oordeel van het voorgaande jaar in beschouwing.
Adviesaanvragen
In het afgelopen jaar heeft het bestuur de volgende adviesaanvragen aan het VO voorgelegd, waarop het VO in alle gevallen positief advies heeft uitgebracht:
• Netto en Bruto beschikbare premiestaffel
• Beloningsbeleid
• Het communicatiebeleid en
-strategie van SNPS
Commentaar van het VO is in alle gevallen besproken met het bestuur, en
heeft geleid tot aanpassingen aan het beleid of de uitvoering daarvan.
Terugblik 2020
De zeven geformuleerde strategische meerjarenthema’s vanuit het bestuur zijn leidend geweest in de operationele activiteiten en projecten die door
het bestuur in 2020 zijn uitgevoerd. Aanvullend op deze meerjarenthema’s zijn de ontwikkelingen rondom corona en de impact daarvan op SNPS nauwlettend in de gaten gehouden. Hieronder volgt de reflectie van het VO op de focusgebieden in 2020.
Coronapandemie
Als gevolg van de coronapandemie
en de daaropvolgende turbulentie
op de financiële markten heeft het bestuur van SNPS in maart 2020
het crisisplan in werking gesteld. Het VO is zeer tevreden over de aanpak van het bestuur gedurende deze periode. Het crisisprotocol is gevolgd, waarbij het belang van de deelnemer centraal heeft gestaan. Dit bleek uit
de duidelijke, extra communicatie
naar de deelnemers en de focus op impact op verschillende groepen deelnemers – specifiek waar het bijna gepensioeneerden betrof. Daarnaast
is op basis van gedegen analyses besloten om de beleggingsstrategie niet te veranderen, wat heeft geleid tot herstel van vermogen in de tweede helft van het jaar. Tenslotte is vóór de zomer van 2020 de crisisaanpak geëvalueerd, waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd in de procedures.
Pensioenakkoord
In 2020 is het Pensioenakkoord door de overheid en centrale organisaties van sociale partners getekend.
Jaarverslag 2020 - SNPS 105

   103   104   105   106   107