Page 104 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 104

Oordeel van het Verantwoordings- orgaan 2020
Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over
het beleid en de wijze waarop het
is uitgevoerd. Jaarlijks formuleert het VO een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over
de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast voorziet het VO het bestuur van SNPS van advies te over de in de statuten vastgelegde thema’s.
Het VO oordeelt in 2020 positief over het handelen van het bestuur aangaande het gevoerde beleid, de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van goed en stabiel pensioenfondsbestuur.
In dit verslag wordt het oordeel van het VO verder toegelicht en onderbouwd.
Activiteiten en
samenstelling VO
Het VO heeft gedurende 2020 met een volledige bezetting gefunctioneerd. De heer De Mönnink is in 2020 afgetreden en de heer Poolman heeft hem opgevolgd. Mevrouw Spaanderman heeft het VO versterkt als inleerder. Zie voor volledige personalia de bijlage. Het Pensioenfonds heeft tot dusver een
gering aantal pensioengerechtigden en daardoor nog geen vertegenwoordiging van pensioengerechtigden binnen het VO.
Om tot een weloverwogen oordeel te komen, heeft het VO de volgende activiteiten ondernomen en bronnen geraadpleegd:
Activiteiten tussen bestuur, directie en het VO:
• Gedurende het verslagjaar
heeft het VO in totaal vijfmaal vergaderd met directie en
bestuur. Deze vergaderingen verlopen open en constructief met voldoende gelegenheid tot vragen. Vergaderstukken worden op tijd en met de juiste kwaliteit gedeeld, een agenda wordt vooraf samengesteld, waarbij het VO actief agendapunten aandraagt op basis van de gestelde prioriteiten en recente ontwikkelingen. Naast de formele vergaderingen vindt er ook regelmatig informeel overleg plaats tussen de voorzitter van het VO en het fonds.
• Ook heeft het VO jaarlijks overleg met de niet-uitvoerende bestuursleden in hun rol als intern toezichthouder.
• Naast de reguliere vergaderingen is er een aantal bijeenkomsten en
104 Jaarverslag 2020 - SNPS
   102   103   104   105   106