Page 102 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 102

aan verdere verdieping van kennis op het gebied van vermogensbeheer.
Oordeel
2020 was een jaar met vele uitdagingen voor het fonds; de uitvoerende bestuursleden hebben naar het oordeel van de niet-uitvoerende bestuursleden daar zeer professioneel en adequaat op gereageerd
zonder aandacht te verliezen voor
de doorlopende beleidsmatige en uitvoerende taken. De meest recente ALM-uitkomsten zijn verwerkt in het beleggingsbeleid, de operationele uitvoering is op het gewenste niveau
en de uitwerking van de strategische speerpunten verloopt volgens
plan. Kritische bedrijfsprocessen, weloverwogen besluitvorming en
tijdige informatievoorziening van het bestuursbureau en externe partners worden structureel geëvalueerd; deze zijn in de praktijk uitvoerig getest tijdens de coronapandemie en toereikend bevonden. Communicatie met de deelnemers, essentieel in tijden van verhoogde onzekerheid, is verder geïntensiveerd.
De samenwerking tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden is zonder meer constructief en ondersteund door inzichtelijke rapportages, kwalitatief goed onderbouwde bestuursstukken en frequent formeel en informeel overleg waarbij volledige openheid
de leidraad is. Dit heeft, ondanks het voornamelijk virtueel karakter van overleg, goed gefunctioneerd. De
niet- uitvoerende bestuursleden en het Verantwoordingsorgaan worden in een vroeg stadium bij de beleidsvorming betrokken en tijdig geïnformeerd over
relevante ontwikkelingen. Daarbij
is het borgen van een grote mate
van betrokkenheid en het verder versterken van de relatie met het Verantwoordingsorgaan leidend, meer dan de vereisten van het wettelijk kader. Er wordt goed geanticipeerd
op verandertrajecten zoals de wijzigingen in het pensioenstelsel
en de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem met een nauwe samenwerking met de daarvoor aangewezen partners zoals Shell Nederland en APS.
Aandachtspunten voor 2021
Voor het jaar 2021 zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
• Beoordelen van de uitvoerbaarheid
van (de nog overeen te komen) nieuwe pensioenafspraken tussen werkgever en werknemers en het meenemen van deelnemers in het transitietraject.
• Monitoren van de
implementatie van het nieuwe pensioenadministratiesysteem bij APS.
• Meer expliciet overwegen van
de voor het fonds relevante IT- ontwikkelingen en als onderdeel daarvan het uitvoeren van een Cyber Security risicoanalyse.
• Beoordelen van verdere uitvoering en effectiviteit van het communicatiebeleid.
• Toezicht houden op, en verder ontwikkelen van, het beleid inzake maatschappelijk verantwoord beleggen.
• Uitvoeren van het aangescherpte beleid inzake bredere diversiteit in de samenstelling van het bestuur en Verantwoordingsorgaan.
102 Jaarverslag 2020 - SNPS   100   101   102   103   104