Page 101 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 101

SPN aangestuurd. Daarbij staat het controleren van een zorgvuldige uitvoering van het vermogensbeheer
en pensioenadministratie en het monitoren van de performance centraal. Gedurende het jaar is vanuit APS een nieuwe accountmanager aangesteld waardoor de operationele relatie verder werd verstevigd.
Het overleg met APS inzake
de invoering van het nieuwe pensioenadministratiesysteem (project Accelerate) is geformaliseerd met
de definitie en afstemming van de scope van het project, deliverables
en het te voeren risicomanagement. Het implementatietraject zal
worden ondersteund door een (tweedelijns) SPN - APS projectteam alsmede een Sounding Board, met vertegenwoordiging van het bestuur en externe Subject Matter Experts.
Communicatie
In 2019 is het communicatiebeleid uitvoerig herzien met de keuze voor drie strategische pijlers en bijbehorende doelstellingen. In 2020 heeft de invulling van dit beleid door middel van gerichte campagnes vorm gekregen waarbij de voortgang regelmatig wordt beoordeeld aan de hand van specifieke KPI’s. De feedback van deelnemers
en resultaten van de campagnes zijn uitermate positief te noemen; het eerdergenoemde deelnemersonderzoek naar verantwoord beleggen en de introductie van beeldbellen zijn daarvan goede voorbeelden. Het communicatiebeleid blijft een belangrijk instrument in het uitvoeren van de zorgplicht en mede daarom is het Verantwoordingsorgaan nauw bij betrokken geweest bij de herziening.
Pensioenakkoord
In het Pensioenakkoord zijn door de overheid en centrale organisaties van sociale partners afspraken gemaakt
over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel die nu verder vertaald zullen worden in een wetsvoorstel om
de Pensioenwet aan te passen met de ambitie de nieuwe regels per 1 januari 2022 in te laten gaan. Het voornemen om ook bij beschikbare premieregelingen een vlakke staffel in te voeren heeft ook voor SNPS gevolgen. Welke specifieke gevolgen dit zijn zal mede afhangen
van de uitkomsten van het overleg tussen de werkgever en werknemers (vertegenwoordigd door de COR) en de keuzes die daarin gemaakt gaan worden. Het uitvoerend bestuur is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en heeft tijdig de belangen van SNPS
voor het voetlicht gebracht. Het gehele bestuur wordt regelmatig geïnformeerd over het vervolgtraject en de specifieke taak van het bestuur in het overwegen van de uitvoerbaarheid van de te maken afspraken.
Geschiktheid bestuur en Verantwoordingsorgaan
In 2020 is sprake geweest van wisselingen in beide organen met
tevens het aantreden van een nieuwe voorzitter van het bestuur en de herbenoeming van de voorzitter van
het Verantwoordingsorgaan. De onboarding is door het bestuursbureau en de uitvoerende bestuursleden zorgvuldig ondersteund en met succes afgerond. Individuele opleidingsplannen worden conform het geschiktheidsbeleid opgevolgd met een jaarlijkse (zelf) evaluatie en ondersteund door middel van een extern opleidingsbureau. Hierbij is, met name, ook aandacht gegeven
Jaarverslag 2020 - SNPS 101


   99   100   101   102   103